Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku.

 

Výpověď z pronájmu bytu může dát jak nájemce tak pronajímatel. Ta musí být sepsána a doručena tzn. Buď poštou doporučeně nebo doručení do sféry dispozice, ale pak je potřeba mít svědky při případném sporu.

 

Soud již není k výpovědi potřeba a pronajímatel nemusí o přivolení žádat což je velká změna oproti předchozímu stavu.

 

Výpověď ze stany nájemce

Výpověď z pronájmu na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli a bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce.

V případě, že je nájem na dobu určitou pak je možné vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě. Vyjímkou je situace, kdy se podstatně změnila situace ze kterých se při uzavření smlouvy vycházelo a nelze po nájemci rozumně požadoval, aby v pronájmu pokračoval (např. těžká dlouhodobá nemoc, změna práce apod.)

 

Výpověď ze strany pronajímatele

Vypovědět z pronájmu může pronajímatel pouze ze zákonem daných důvodů. Výpovědní doba tři měsíce. V případě, že nájemce poruší podmínky pronájmu zvlášť závažným způsobem lze dát výpověď okamžitě.

Jsou zde, ale ALE. Pronajímatel musí nájemníka vyzvat k nápravě porušování podmínek a dát mu přiměřenou časovou lhůtu.

Pronajímatel musí rovněž v každé výpovědi uvést důvod výpovědi a nájemce písemně upozornit na možnost, že pokud s výpovědí nesouhlasí, tak se může obrátit na soud ve lhůtě dvou měsíců. Jinak je výpověď neplatná.

 

Zákonné důvody pro výpověď u nájmu na dobu určitou a neurčitou:

-         hrubé porušení povinností nájemníka

-         odsouzení nájemníka pro úmyslný trestný čin, kterého se dopustil na pronajímateli, jeho rodině nebo na sousedech

-         jeli nutné z důvodu veřejného zájmu byt vyklidit

-         jiné stejně závažné důvody jako předchozí

 

Zákonné důvody pro výpověď u nájmu na dobu neurčitou:

-         potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe nebo partnera z důvodu chystaného nebo již dokonaného rozvodu

-         potřebuje-li pronajímatel byt pro rodinného příslušníka v přímé nebo vedlejší větvi 

 

Pokud však byt do jednoho měsíce po vyklizení nájemníkem nevyužije k těmto účelům, musí nájemníkovi nahradit náklady na stěhování či ho vzít zpět do pronájmu.

 

Z hlediska nového občanského zákoníku je za závažné porušení povinností nájemce považováno zejména následující:

-         neplacení nájemného a služeb alespoň 3 měsíce

-         poškozování domu, bytu, majetku v domě či sousedů nenapravitelně či závažně

-         dlouhodobá, neoznámená nepřítomnost v bytě v době delší než 2 měsíce, která bude znamenat vážné škody pro pronajímatele

-         neoznámení přijetí další cizí osoby do domácnosti ve lhůtě 2 měsíců

-         užívání bytu k jiným účelům než bylo dohodnuto ve smlouvě

 

Byt musí nájemce předat tak jak jej dostal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Předá klíče a umožní prohlídku bytu. Pokud nájemce provedl změny v bytě, musí je odstranit pokud se na tom s majitelem dohodli. Pokud o nich majitel neví a dozví se o nich a netrvá na odstranění, pak je nájemce odstraňovat nemusí.

Pokud nájemce byt nepředá v den skončení pronájmu, pak má pronajímatel nárok na nájemné až do doby kdy tak nájemce učiní.

 

Výpověď z nájmu v případě smrti nájemníka.

Práva a povinnosti mohou přejít na další členy domácnosti nebo na dědice.

Pronajímatel může vypovědět nájem do dvou měsíců pokud v bytě bydlí jiné osoby než bylo dohodnuto nebo nešlo o osoby, které tvořili domácnost s nájemníkem od doby co se o nich dozví a to s výpovědní dobou tři měsíce což může být i dědic.

V případě dědice na kterého přejde nájem bytu, tak ten může dát také výpověď do dvou měsíců o tom co se situaci dozvěděl s tříměsíční výpovědní dobou avšak pouze do 6 měsíců od smrti nájemníka.

V případě, že se dědic nepřihlásí nebo se nic neděje, může pronajímatel po 6 měsících vyklidit byt. Věci může na náklady dědiců zanechat ve veřejném skladišti a pokud si je dědicové bez zbytečného odkladu nevezmou,  může pronajímatel věci zpeněžit na účet

Datum publikace: 13.11.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu