Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.První pronájem bytu

Patříte k těm, kteří se rozhodli přestěhovat se do pronájmu? Pokud ano a pokud tak děláte poprvé v životě, právě vám jsou určeny následující řádky, na kterých vám poradíme, na co se zaměřit a co si ohlídat, abyste se nakonec neocitli v nepříjemné situaci, abyste, jak se lidově říká, nenaletěli.

Nejdůležitější zásady

  1. Je třeba rozlišovat mezi nájemní smlouvou a smlouvou o podnájmu. Základní rozdíl mezi nimi je ten, že nájemní smlouva se uzavírá s vlastníkem bytu, zatímco smlouva o podnájmu se uzavírá s nájemcem, tedy osobou, která není vlastníkem pronajímaného bytu. V případě podnájmu zákon nezajišťuje prakticky žádnou ochranu vašich zájmů, zatímco v případě nájmu zákon pamatuje jak na práva a povinnosti pronajímatele tak i nájemce. Pokud tedy nechcete riskovat, že váš pronájem skončí ze dne na den a bez jakýchkoli nároků, nepodepisujte smlouvu o podnájmu, ale uzavřete nájemní smlouvu přímo s vlastníkem bytu.
  2. Ještě před podpisem nájemní smlouvy si domluvte s vlastníkem důkladnou prohlídku bytu. Nespoléhejte se pouze na reference předchozích nájemců nebo na fotografie, ale seznamte se osobně se skutečným stavem pronajímaného bytu.
  3. Veškeré závady, poškození nebo jakékoli nesrovnalosti, na které při prohlídce narazíte, oznamte pronajímateli a trvejte na jejich odstranění ještě před předáním bytu, resp. podpisem nájemní smlouvy. Pokud nebudou do té doby odstraněny, musí o nich být zmínka v předávacím protokolu. To se týká i zdánlivě nepodstatných nedostatků, jako např. díry ve zdi, výskyt hmyzu, plísně, nefunkční přístroje nebo poškozené vybavení.
  4. Vyměňte zámky, a to ještě před nastěhováním. Klíče by neměl mít nikdo jiný, než vy, případně také pronajímatel. Pokud se s pronajímatelem domluvíte, že on bude mít náhradní klíč, měla by být tato skutečnost konstatována v nájemní smlouvě.
  5. Zvažte vhodnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu či pojištění domácnosti. Pojistka se vám může hodit, pokud např. vytopíte sousedy nebo poničíte vybavení bytu. Jde o poměrně nenákladnou záležitost, která vám v budoucnu může ušetřit tisíce korun.

Závady a poškození

Závady, poškození a jiné nedostatky, které byly zjištěny ještě před nastěhováním, musí pronajímatel odstranit sám a na svoje náklady. Závady by měly být odstraněny ještě před tím, než se nastěhujete a na tom trvejte. Pokud přistoupíte na to, že se opravy budou dokončovat až v době, kdy už budete byt obývat, musíte počítat s komplikacemi. V tom nejlepším případě vám to bude narušovat program, protože budete muset umožnit přístup do bytu. V tom horším případě riskujete poškození nebo ztrátu vašich věcí v době, kdy se v bytě pracovalo.

Pokud v okamžiku nastěhování zjistíte, že závady nebyly odstraněny, nebo objevíte nové závady, ihned kontaktujte pronajímatele. Předejte mu písemně popis závad a fotodokumentaci. Kopii záznamu, fotografií (datovaných)  a doklad potvrzující převzetí (či odeslání) si uschovejte. Hlavně jednejte rychle a s oznámením závad pronajímateli neotálejte, těžko byste pak prokazovali, že jste závadu nezpůsobili vy a snadno byste pak mohli přijít o kauci, kterou jste složili, nebo její část.

V případě závad a poruch, které se vyskytnou v průběhu vašeho nájmu, a které nese pronajímatel, postupujte stejně. Neprodleně o nich pronajímatele vyrozumějte a uschovejte si doklad potvrzující, že jste tak učinili.

Pokud jste si v nájemní smlouvě nedohodli jinak, podle Občanského zákoníku nese majitel jen ty opravy, které se nepovažují za drobné a ty, které zhoršují komfort či znemožňují užívání bytu.

Drobné opravy a běžnou údržbu související s užíváním bytu podle zákona provádí na svoje náklady nájemce. Pojem drobných oprav a běžné údržby vymezuje Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník. Kromě oprav taxativně stanovených tímto předpisem se pak za drobné opravy považují takové opravy, jejichž náklady nepřesáhnou částku 500 Kč. Do této částky se nezapočítávají náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou.

Pokud se tedy objeví závady či poruchy, které je povinen odstranit pronajímatel, je vaší povinností jej o tom neprodleně a řádným způsobem (viz výše) vyrozumět. Pokud pronajímatel ani přes vaše upozornění nepodnikne žádné kroky k odstranění závad, zákon myslí i na tyto situace a dává jasný návod k tomu, jak máte postupovat.

Závadu můžete odstranit sami a vynaložené náklady pak účtujete k proplacení pronajímateli, přičemž tak musíte učinit nejpozději do 6 měsíců od odstranění závady. Případně si vynaložené náklady můžete odečíst z nájemného. O všem však musíte pronajímatele předem písemně vyrozumět.

Také je dobré vědět, že pokud se jedná o závady, které zhoršují uživatelský komfort nebo přímo brání řádnému užívání bytu v souladu se smlouvou, pak máte ze zákona nárok na slevu na nájemném za dobu, po kterou tato situace přetrvávala, tzn. dokud nebudou tyto závady odstraněny.

Pokud to bude situace vyžadovat, můžete se o pomoc obrátit na právníka. Pokud prokážete, že je vaše sociální situace natolik špatná, že si právníka nemůžete dovolit, bude vám přidělen Českou advokátní komorou advokát bez nároku na honorář. Jinak náklady na vašeho advokáta ponese pronajímatel v případě, že dojde k soudnímu sporu, který skončí ve váš prospěch.

Datum publikace: 29.1.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu