Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Pronájem bytu a trvalý pobyt nájemce

V dnešní době, kdy se stále více lidí stěhuje za prací do větších měst, přibývá těch, kteří bydlí v pronajatých bytech. Často se potřebují z různých důvodů přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde se momentálně zdržují a mnohdy nemají jinou možnost, než uvést jako adresu trvalého bydliště adresu pronajatého bytu.

Mnozí nájemci se ptají, zda k tomu budou potřebovat výslovný souhlas vlastníka bytu. A hodně pronajímatelů neví, zda jim přihlášením nájemce v pronajatém bytě nevzniknou vůči nájemci nové závazky.

Ani jedna strana však nemusí mít obavy z případných komplikací.

Přihlášení k trvalému pobytu má pouze evidenční charakter a nijak se vlastnického práva k pronajímanému bytu nedotkne. Jakékoli obavy pronajímatelů jsou liché. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, říká, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Z titulu trvalého pobytu nevznikají tudíž ani žádné povinnosti vlastníkovi bytu vůči tomu, kdo má v jeho bytě hlášen trvalý pobyt. Ať už má nájemce v pronajatém bytě hlášeno trvalé bydliště či nikoli, právo na užívání bytu nájemci vzniká výhradně na základě platné nájemní smlouvy.

Při ohlášení trvalého pobytu na adrese pronajatého bytu nájemce výslovný souhlas pronajímatele nepotřebuje. Ohlašovatel je povinen doložit oprávněnost užívání bytu, což je nájemní smlouva. Pouze v případech, kdy neexistuje nájemní smlouva, je potřeba doložit písemné potvrzení o souhlasu vlastníka bytu.

Přihlášení k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu provede nájemce ohlášením změny místa trvalého pobytu. Provede tak na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tzn. na obecním úřadě.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu musí nájemce na ohlašovně (obecním úřadě):

 • vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Jedná se o formulář, který obsahuje údaje o osobě žadatele, tedy nájemce (jméno a příjmení, rodné číslo), o jeho předchozí a nové adrese trvalého pobytu a údaje o vlastníkovi bytu (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, v případě právnické osoby název a sídlo).
 • předložit doklad, který jej opravňuje k užívání bytu, tj. nájemní smlouvu
 • předložit svůj občanský průkaz

Trvalý pobyt na adrese pronájmu zruší nájemce tím, že se přihlásí k trvalému pobytu na jiné adrese.

V případě, že nájem skončil a nájemce se z trvalého pobytu neodhlásil, přestože byt už neobývá, může pronajímatel podat žádost o zrušení trvalého pobytu v rámci správního řízení.

Žádost o zrušení trvalého pobytu v rámci správního řízení musí obsahovat:

 • specifikaci žádosti ( „ žádost o zrušení trvalého pobytu v bytě žadatele“)
 • identifikaci orgánu samosprávy, kterému je žádost adresována
 • údaje o žadateli- pronajímateli (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a adresa trvalého pobytu)
 • údaje o osobě, které má být trvalý pobyt zrušen, bývalém nájemci
 • adresu, na které má být trvalý pobyt zrušen, tj. adresa pronajímaného bytu
 • formulace žádosti včetně odůvodnění
 • důkazy podporující odůvodnění – doklad o zániku užívacích práv k bytu (např. nájemní smlouva sjednaná na dobu, která již uplynula nebo výpověď z nájmu), důkaz o tom, že osoba byt neužívá (např. písemné svědectví)
 • podpis žadatele

Pokud příslušný úřad žádosti vyhoví, přihlásí bývalého nájemce k trvalému pobytu na adrese ohlašovny, tedy obecního úřadu.

Datum publikace: 29.1.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu