Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Práva a povinnosti pronajímatele bytu

Pronájem bytu je smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem (případně mezi nájemcem a podnájemcem). Tento smluvní vztah vzniká a řídí se nájemní smlouvou (případně smlouvou o podnájmu). Smlouva by proto měla být formulována tak, aby zaručovala ochranu zájmů nejen nájemce, ale také pronajímatele. Nájemní smlouvou (příp. smlouvou o podnájmu) si obě strany mohou dohodnout prakticky cokoli, co však není v rozporu se zákonem.

Jedná-li se o smlouvu o nájmu (nikoli o podnájmu), je třeba, aby respektovala ustanovení Občanského zákoníku, který v  § 687-699 nájemní vztah řeší. V této části Občanského zákoníku jsou vymezena základní práva a povinnosti, které z nájemního vztahu vyplývají jak pro pronajímatele tak pro nájemce. S nájmem bytu pak souvisí ještě některé prováděcí předpisy, především je třeba jmenovat Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které vymezuje pojmy drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu.

Pronajímatel má zejména tyto povinnosti:

 • byt předat nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání a odpovídajícím příslušné kategorii, bez nutnosti dalších investic k dosažení takového stavu
 • na vyžádání předložit doklady prokazující, že zařízení bytu splňuje platné bezpečnostní normy
 • zajistit nájemci bezproblémové užívání bytu, společných prostor, zařízení a vybavení domu (např. výtah), plnění spojená s užívání bytu (např. dodávka elektřiny, tepla a teplé vody atp.) a dalších souvisejících služeb (např. odvoz odpadu)
 • odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, pokud mu je nájemce oznámil
 • poskytnout nájemci přiměřenou slevu z nájemného za dobu, po kterou nejsou pronajímatelem přes upozornění nájemce odstraněny závady, které podstatně nebo po delší dobu zhoršují užívání bytu
 • uhradit nájemci náklady vynaložené na odstranění těchto závad nájemcem, provedené v nezbytné míře a po předchozím upozornění pronajímatele
 • respektovat nájemcovo právo na ochranu soukromí
 • vyžádat si od nájemce souhlas s provedením stavebních úprav bytu a s jinými podstatnými změnami v bytě (nájemce může odmítnout jen z vážných důvodů)

Pronajímatel má zejména tato práva:

 • na včasnou a řádnou úhradu nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby)
 • na poplatek z prodlení pokud nájemce nájemné nebo úhradu za služby nezaplatí do pěti dnů ode dne splatnosti
 • použít složenou kauci k úhradě pohledávek na nájemném či úhradách za služby
 • vypovědět nájemní smlouvu v případě, že pohledávky na nájemném a úhradách za služby představují trojnásobek jejich měsíční výše a také v případě, že nájemce nedoplní vyčerpanou kauci
 • nájemní smlouva může obsahovat tzv. inflační doložku, tj. dohodu o každoročním pravidelném zvyšování nájemného v závislosti na míře inflace
 • požadovat po nájemci, aby na vlastní náklady odstranil poškození a závady, které v pronajatém bytě způsobil sám či jeho spolubydlící
 • realizovat v bytě stavební úpravy a jiné podstatné změny. Potřebuje k tomu však souhlas nájemce, který jej může odepřít jen z vážných důvodů. (Úpravy prováděné z rozhodnutí orgánu státní správy musí nájemce umožnit.)
 • vstoupit do bytu za účelem provedení instalace a údržby zařízení pro měření spotřeby teplé a studené vody a tepla a dále za účelem odpočtu naměřených hodnot. Nájemce však o tom musí být předem písemně vyrozuměn.
 • vstoupit do bytu za účelem realizace svých povinností, pokud je to nezbytné
 • vstoupit do bytu za účelem vykonání prohlídky s novými zájemci o pronájem
 • požadovat, aby nájemce po skončení nájmu předal byt ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. (Vše, co je nad rámec obvyklého opotřebení, je nájemce povinen finančně nahradit.)
 • Do nájemní smlouvy může pronajímatel zakotvit další práva, která však neodporují zákonným právům nájemce.
 • Co se týče drobných oprav souvisejících s užíváním pronajatého bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou, ty jdou na vrub nájemce, pokud v nájemní smlouvě není dohodnuto jinak.

Datum publikace: 29.1.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu