Pokud chcete i něco jiného než pronájem bytu, např, byt na prodej pak navštivte reality.name nebo bez placení provize na bezrealitky na službě vlastnici.cz.Práva a povinnosti nájemce bytu

Bydlení v pronájmu má svá pro i proti a kromě výhod z něj pro nájemce vyplývají také určité povinnosti a omezení. Jak bude nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vypadat záleží na tom, co si dohodnou v nájemní smlouvě. Každopádně zákon zaručuje jak nájemci tak pronajímateli určitou ochranu a podmínky dohodnuté v nájemní smlouvě nesmí být v rozporu se zákonem.

Základní práva a povinnosti nájemce i pronajímatele upravuje především Občanský zákoník. Zákon vymezuje práva a povinnosti nájemce následovně.

Nájemce má především tyto povinnosti:

 • pronajatý byt užívat v souladu s účelem a takovým způsobem, aby na bytě nevznikla škoda (totéž platí i pro spolubydlící)
 • hlásit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v pronájmu, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo a písemnou formou (včetně jména a příjmení spolubydlících, data narození a státní příslušnosti)
 • platit řádně a v dohodnutých termínech nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby)
 • užívat byt a chovat se takovým způsobem, aby nebyl omezován výkon práv ostatních nájemců (dodržování domovního řádu)
 • možnit pronajímateli nebo pověřené osobě předem oznámené provedení instalace a údržby zařízení pro měření teplé a studené vody a tepla
 • umožnit předem oznámené provedení odpočtu hodnot naměřených na těchto zařízeních
 • po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo pověřené osobě přístup k dalším technickým zařízením, která patří pronajímateli
 • hradit drobné opravy související s užívání bytu a náklady na běžnou údržbu (pokud není nájemní smlouvou dohodnuto jinak)
 • hlásit pronajímateli závady, jejichž opravu má zajišťovat a hradit pronajímatel
 • umožnit pronajímateli provedení těchto oprav
 • umožnit pronajímateli provedení stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě (odepřít může jen ze závažných důvodů)
 • vyžádat si souhlas s případnými stavebními úpravami a jinými podstatnými změnami v bytě, a to i v případě, že má v úmyslu provést je na svoje náklady
 • odstranit poškození a závady, které způsobí v pronajatém bytě on nebo jeho spolubydlící
 • po skončení nájmu předat byt ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení (vše, co je nad tento rámec, je nájemce povinen finančně nahradit)

Nájemce má především tato práva:

 • požadovat, aby byl při převzetí byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (dobrý technický stav, vymalování základním nátěrem apod.)
 • požadovat předložení dokladů prokazujících, že zařízení bytu splňuje platné bezpečnostní normy
 • odstoupit od smlouvy v případě, že byl byt předán v neobyvatelném stavu nebo se stal neobyvatelným
 • užívat pronajatý byt, společné prostory a zařízení a vybavení domu (výtah, chodby), toto právo se vztahuje i na spolubydlící nájemce
 • požívat plnění spojená s užíváním bytu a využívat další související služby (dodávka tepla a teplé vody, vody, dodávka elektřiny, odvoz odpadu atd.)
 • po předchozím upozornění pronajímatele odstranit v nezbytné míře závady, které brání řádnému užívání bytu a které pronajímatel i přes výzvu neodstranil, a požadovat náhradu vynaložených nákladů
 • na přiměřenou slevu z nájemného za dobu, po kterou i přes upozornění nebyly pronajímatelem odstraněny závady, které po delší dobu nebo podstatně zhoršovaly užívání bytu
 • totéž platí i v případě, že zhoršení užívání bytu nastalo v důsledku vadného poskytování plnění spojených s užívání bytu (služeb)
 • na ochranu soukromí
 • návštěvy přijímat bez omezení
 • se souhlasem vlastníka byt dále pronajímat (podnájemníkům)

Datum publikace: 29.1.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@pronajem-bytu.com

Hledej: v obci:

 

Pronájem bytu